Programa de llengües i cultures d'origen | Unitats didàctiques

Publicat dijous 30 de març, 2023

Des del curs 2005-2006 s’ofereixen classes de xinès en horari extraescolar. Aquestes accions es duen a terme gràcies a la col·laboració amb institucions i entitats. La llengua que s’ensenya és, en tots els casos, el xinès mandarí o putonghua. Les classes s’ofereixen a alumnat d’educació infantil, primària i secundària. Els alumnes de més de 15 anys poden obtenir un certificat oficial de coneixement de xinès a través de les escoles oficials d’idiomes. L’alumnat també es pot presentar a les proves conduents a l’obtenció d’un certificat oficial que expedeix la Fundació Institut Confuci de Barcelona.

D’altra banda, tal com recull el document Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, la composició lingüística i cultural de la nostra societat, les seves necessitats d’internacionalització, i els resultats de la recerca en el camp de l’aprenentatge de llengües, orienten el nostre sistema educatiu cap a un model plurilingüe i intercultural. Aquest model inclou l’ensenyament i aprenentatge de llengües actualment no curriculars a l’ensenyament obligatori, per a les quals es preveu un tractament específic especialment quan són llengües vinculades als orígens familiars de l’alumnat —pel seu paper integrador i de reconeixement de la diversitat—, però també quan són llengües estrangeres que els alumnes poden aprendre i acreditar.

El xinès, com tantes altres llengües presents en el sistema educatiu, té la particularitat de compartir tots dos vessants. D’una banda, és una llengua vinculada als orígens lingüístics i familiars d’una bona part del nostre alumnat i, d’una altra, és una llengua d’abast internacional, parlada per milions de persones arreu del món.

El currículum que presentem s’inspira en el Marc europeu comú de referència per a les llengües i es basa en l’ensenyament competencial, s’alinea, doncs, amb el currículum de llengües estrangeres publicat en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Text original de la web del Programa de llengües i cultures d'origen

Enllaços del projecte