dj28102021

Back Estàs aquí:Home Presentació Qui som Normativa i condicions d'inscripció als cursos Reglament educatiu

Reglament educatiu

La Fundació Institut Confuci de Barcelona té com una de les seves principals prioritats mantenir i millorar la qualitat de l'ensenyament de la llengua xinesa. El nostre compromís educatiu amb els nostres alumnes ens obliga a mantenir un alt nivell de qualitat entre el nostre professorat. Les següents directrius asseguren el bon desenvolupament de les classes i dels objectius del currículum. Alhora pretenem posar en relleu l'esforç de la tasca docent del professorat envers el seu alumnat.

Planificació de les classes

 1. El professor ha de conèixer bé el nivell dels seus alumnes, els seus interessos i les seves peculiaritats, per adequar els mètodes d'ensenyament al grup.
 2. El professor redactarà el programa acadèmic (en versió electrònica o en paper) que utilitzarà per a les seves classes. El programa acadèmic ha de ser tan detallat possible per facilitar les classes així com la seva revisió periòdica per l'equip de coordinació docent.
 3. El professor tindrà preparades amb antelació un mínim de dues classes. No es pot impartir classe sense pla un didàctic o preparar-les el mateix dia de classe.

Desenvolupament de les classes

 1. Tots els professors han de seguir el programa acadèmic acordat pel centre, respectant el format i les hores de classe.
 2. Cal ser puntual en començar i acabar la classe. No es permetrà començar tard o acabar abans.
 3. Els professors han de seguir el calendari acadèmic. Si el professor no pot assistir a classe per malaltia o problemes personals, ha de comunicar amb anterioritat a l'equip de coordinació docent o la persona responsable a l'oficina per sol·licitar permís / baixa. En cas d'absència de la/les persona/es responsable/s, el professor no podrà absentar-se o buscar substitut lliurement.
 4. Abans de l'inici de la classe cal tenir preparat: llibre de text, guió de classe i materials didàctics.
 5. Les explicacions del professor han de ser clares i adequades segons el nivell i l'edat de cada grup. Quan s'escrigui a la pissarra es farà servir una cal·ligrafia clara, ordenada i de grandària adequada.
 6. El professor ha de ser puntual, assistirà a classe vestit adequadament i concentrat en la tasca docent.
 7. El professor ha de respectar als alumnes i tractar-los a tots de forma igualitària.
 8. El professor gestionarà els descansos de classe. En els grups de nens/es s'establiran els descansos tenint en compte les edats dels alumnes, sense que aquests afectin el desenvolupament normal de les classes.

Exàmens

 1. El professor ha de preparar els exàmens segons el contingut de les classes. Després de fer l'examen i corregir, aquest s'analitzarà i comentarà a classe.
 2. Els exàmens tindran dos parts: escrita i oral.
 3. La nota final dependrà de la nota d'examen, escrit i oral, l'assistència i els deures. 

Seguiment de les classes

 1. Cada mes es convoca a tots els professors de l'Institut Confuci a una reunió de coordinació, per intercanviar informació, resoldre problemes que puguin sorgir i dissenyar un pla de treball. L'assistència a aquestes reunions és obligatòria.
 2. Els professors faran d'oients a les classes d'altres grups com a mínim una vegada al semestre. Després de la classe, cada professor ha de redactar una avaluació, que es posarà en comú amb l'equip docent.
 3. Participaran activament en les activitats organitzades per l'Institut Confuci de Barcelona, incloent formacions de professors, concursos, etc.
 4. Els professors han de lliurar cada semestre el programa acadèmic detallat en format PPT.
 5. Els professors assistents enviats per Hanban faran d'oients a les classes dels professors locals com a mínim un cop per setmana, on hauran de prendre les notes pertinents.

Informació relacionada

rgpdue_sello.png