Normativa de la Fundació

Obligacions dels alumnes

Compliment de la normes de conducta

  1. El compliment de les normes de convivència és responsabilitat dels alumnes o dels pares dels menors sense excepció. Per tant, han de complir i fer complir les presents normes: l'equip directiu, els professors, el personal d'administració i serveis, tots els alumnes i tots aquells que exerceixin una tasca docent o administrativa durant l'horari de funcionament del centre.
  2. Els coordinadors d'estudis són els responsables directes de l'aplicació de les Normes de conducta i de la disciplina escolar. Hauran de portar control de les faltes dels alumnes comeses contra les normes de conducta i de les sancions imposades.
  3. Es consideraran faltes de disciplina aquelles conductes que infringeixin les normes de conducta. Els coordinadors podran procedir a prendre les mesures que considerin necessàries si se’n cometen, incloent-hi la possibilitat que els alumnes hagin d'abandonar els cursos en els quals estan matriculats.

Informació relacionada