Normativa de la Fundació

Publicat dimarts 19 de Octubre, 2021

Obligacions dels alumnes

 • Tractar amb respecte i deferència els altres membres de la comunitat educativa, i no està permès, en cap cas, l'exercici de violència física o verbal.
 • Mostrar respecte al professor, tant dins de la classe com a la resta del recinte escolar. 
 • Respectar el dret a l'estudi dels altres alumnes i contribuir amb la seva actitud a preservar un clima d'estudi i treball.
 • Mantenir silenci als passadissos, escales, lavabos i altres zones comunes del centre. 
 • Apagar en classe el telèfon mòbil o posar-ho en mode "silenci" . No es permet en qualsevol cas l'ús de dispositius electrònics o qualsevol objecte que pugui distreure el propi alumne o els altres alumnes.
 • Abstenir-se de consumir aliments durant la classe i no fumar a les instal·lacions. 
 • Respectar les instal·lacions, el mobiliari i el material del centre.
 • Assistir a classe amb puntualitat.
 • Seguir les indicacions del professor en el procés d'aprenentatge. 
 • Portar a classe el material i els llibres requerits.
 • Per a assegurar un bon aprofitament del curs i seguiment de l'aprenentatge de l'alumne, l'estudiant i els seus pares ( en el cas de grups infantils) hauran d'utilitzar la plataforma Edvoice.

Compliment de la normes de conducta

 1. El compliment de les normes de convivència és responsabilitat dels alumnes o dels pares dels menors sense excepció. Per tant, han de complir i fer complir les presents normes: l'equip directiu, els professors, el personal d'administració i serveis, tots els alumnes i tots aquells que exerceixin una tasca docent o administrativa durant l'horari de funcionament del centre.
 2. Els coordinadors d'estudis són els responsables directes de l'aplicació de les Normes de conducta i de la disciplina escolar. Hauran de portar control de les faltes dels alumnes comeses contra les normes de conducta i de les sancions imposades.
 3. Es consideraran faltes de disciplina aquelles conductes que infringeixin les normes de conducta. Els coordinadors podran procedir a prendre les mesures que considerin necessàries si se’n cometen, incloent-hi la possibilitat que els alumnes hagin d'abandonar els cursos en els quals estan matriculats.

Informació relacionada