Normativa de la Fundació

Publicat dimarts 19 de Octubre, 2021

Obligacions dels alumnes

 • Tractar amb respecte i deferència els altres membres de la comunitat educativa, i no està permès, en cap cas, l'exercici de violència física o verbal.
 • Mostrar respecte al professor, tant dins de la classe com a la resta del recinte escolar. 
 • Respectar el dret a l'estudi dels altres alumnes i contribuir amb la seva actitud a preservar un clima d'estudi i treball.
 • Mantenir silenci als passadissos, escales, lavabos i altres zones comunes del centre. 
 • Apagar en classe el telèfon mòbil o posar-ho en mode "silenci" . No es permet en qualsevol cas l'ús de dispositius electrònics o qualsevol objecte que pugui distreure el propi alumne o els altres alumnes.
 • Abstenir-se de consumir aliments durant la classe i no fumar a les instal·lacions. 
 • Respectar les instal·lacions, el mobiliari i el material del centre.
 • Assistir a classe amb puntualitat.
 • Seguir les indicacions del professor en el procés d'aprenentatge. 
 • Portar a classe el material i els llibres requerits.
 • Per a assegurar un bon aprofitament del curs i seguiment de l'aprenentatge de l'alumne, l'estudiant i els seus pares ( en el cas de grups infantils) hauran d'utilitzar la plataforma Edvoice.

Compliment de la normes de conducta

 1. El compliment de les normes de convivència és responsabilitat dels alumnes o dels pares dels menors sense excepció. Per tant, han de complir i fer complir les presents normes: l'equip directiu, els professors, el personal d'administració i serveis, tots els alumnes i tots aquells que exerceixin una tasca docent o administrativa durant l'horari de funcionament del centre.
 2. Els coordinadors d'estudis són els responsables directes de l'aplicació de les Normes de conducta i de la disciplina escolar. Hauran de portar control de les faltes dels alumnes comeses contra les normes de conducta i de les sancions imposades.
 3. Es consideraran faltes de disciplina aquelles conductes que infringeixin les normes de conducta. Els coordinadors podran procedir a prendre les mesures que considerin necessàries si se’n cometen, incloent-hi la possibilitat que els alumnes hagin d'abandonar els cursos en els quals estan matriculats.

Protocol d'accés i sortida de menors

Els pares / mares / tutors legals dels alumnes/as són els responsables, mentre aquests siguin menors d'edat, de posar els mitjans necessaris perquè els seus fills/as acudeixin a les classes de xinès amb puntualitat. Igualment, són responsables de recollir i acompanyar als mateixos a l'inici i fi de les classes de xinès amb la mateixa puntualitat.

En el cas que els pares / tutors legals sobrepassessin els quinze minuts de retard en la recollida de l'alumne menor a l'aula, de manera excepcional, l'alumne podrà esperar-se en la recepció de la FICB fins a l'hora de tancament del centre. La recepció intentarà contactar amb els pares / mares / tutors legals perquè recullin al menor al més aviat possible.

En cas de no localitzar als pares / mares / tutors legals o d'excedir l'horari de tancament de la recepció, la FICB es posarà en contacte amb la policia perquè atenguin el menor. Si la recollida tardana del menor es donés de manera repetida o habitual (excedint els 15 minuts de cortesia), es contactarà als pares / mares / tutors legals perquè trobin una solució en la màxima brevetat possible.

Els pares / mares / tutors legals podran autoritzar un altre familiar o persona de confiança per a recollir i acompanyar al seu fill/a menor. En aquest cas, s'haurà d'emplenar el document “autorització de familiars o persones de confiança per a la recollida i acompanyament del menor”.

En el cas d'alumnes majors de 12 i menors de 18 anys d'edat, la FICB entén que els pares / mares / tutors legals poden considerar que els seus fills/as tenen suficient autonomia per a accedir i sortir d'aula sense acompanyant. En aquest cas, es demanarà als pares / mares / tutors legals d'aquests menors que donin la seva autorització a través d'un document o formulari en línia que eximeixi a la FICB de la responsabilitat de controlar la sortida i accés del menor a l'aula. D'altra banda, i donada la responsabilitat de la FICB amb els seus alumnes, a l'alumnat menor d'edat no li està permès abandonar el recinte de la FICB dins de la jornada lectiva.

La FICB es reserva l'ús del dret d'admissió a l'alumnat aquells que incompleixin la normativa del centre anteriorment exposada.

Informació relacionada